ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő személye:

Adatkezelő: Memento Vitae Baráti Kör

Elérhetőség: kapcsolat@embernemadat.hu

Alkalmazandó jogszabályok és definíciók:

GDPR: az európai parlament és a tanács 2016. Április 27-i (eu) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Infotv: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Ptk: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Megemlékező: az a természetes személy, aki kérelemmel fordul az adatkezelőhöz, hogy információt tegyen közzé az elhunytról.

Adatkezelések

Elhunyttal kapcsolatos adatkezelés

Bár az elhunytakkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére a GDPR hatálya nem vonatkozik, azonban úgy gondoljuk, hogy a téma érzékeny mivolta, valamint az Infotv. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései miatt tájékoztatnunk kell a honlap látogatóit arról, hogy milyen intézkedéseket teszünk az elhunyt személyiségi jogainak tiszteletben tartásáért.

Kapcsolattartás a megemlékezővel

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Adatkezelés célja: Megemlékezővel történő kapcsolattartás
Érintettek köre: Megemlékező
Személyes adatok köre: Kapcsolattartási adatok (pl. név, emailcím)
Megőrzési idő: Személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig tároljuk, de legkésőbb az adatszolgáltatástól számított 5 év elteltével töröljük.
Igénybe vett harmadik fél: Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk, azonban az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Sütik

A honlap sütiket (cookie-kat) nem használ.

Érintettet és a kegyeleti jog gyakorlóját megillető jogok

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha hozzájárulását adta a személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez, ön e hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ilyenkor megszüntetjük felhasználását, kivéve, ha van más jogalapunk az ön adatainak további kezelésére. Ezestben erről értesítjük önt.

Hozzáférési joga

Bármikor részletes információt kérhet az önnel kapcsolatos adatkezelésekről. Az adatkezelésekkel kapcsolatban a kérés kiterjedhet az adatkezelés céljára, a kezelt adatok körére, az adattárolás időtartamára, az érintett jogaira, az adatok forrására, adattovábbítás esetén a címzettekre, valamint harmadik országba való továbbítás esetén az adattovábbítás garanciáiról.
Kérheti tőlünk továbbá az önnel kapcsolatban tárolt adatok másolatát, vagy az adatok módosítását, aktualizálását vagy törlését. Az önnel kapcsolatban tárolt adatokhoz való hozzáférést ingyenesen biztosítjuk, hacsak jogszabály lehetővé nem teszi az ellentételezést. Amennyiben jogi lehetőségünk van rá, a kérés teljesítését meg is tagadhatjuk, azonban döntésünk okáról minden esetben tájékoztatjuk.

A tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Az adatok töröltetéséhez való jog

Bizonyos esetekben önnek joga van kérni tőlünk személyes adatainak törlését. Alapesetben ez a jog akkor áll fenn, ha Az ön törlés iránti kérését csak korlátozott körülmények között tagadhatjuk meg, és döntésünk okáról ekkor is minden esetben értesítjük önt.
Amikor eleget teszünk a törlés iránti jogos kérésnek, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az érintett adatokat valóban töröljük.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az alábbi esetekben joga van ahhoz, hogy kérje személyes adatai kezelésének korlátozását.

A helyesbítéshez való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy kérje az általunk önnel kapcsolatban tárolt pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését. Ha megosztottuk a szóban forgó személyes adatokat harmadik féllel, akkor őt is értesítjük a helyesbítésről, kivéve, ha ez nem lehetséges, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az adatok hordozhatóságához fűződő jog

Önnek joga van hozzá, hogy személyes adatait más szolgáltatóhoz továbbítsa. Lényegében ez azt jelenti, hogy lehetősége van az általunk önnel kapcsolatban tárolt adatokat más harmadik félhez továbbítani. Annak érdekében, hogy ezt lehetővé tegyük az ön számára adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban a rendelkezésére bocsátjuk, hogy ön továbbíthassa azokat. Arra is van lehetőség, hogy kérésére az adatokat közvetlenül mi továbbítsuk.

A panasztételhez való jog

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Honlap: http://www.naih.hu

A jogorvoslati lehetőséggel és panasszal élhet továbbá lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél is.
Ha ön gyakorolni kívánja bármely említett jogát, vagy vissza szeretné vonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, akkor azt az kapcsolat@embernemadat.hu email címre eljuttatott írásbeli nyilatkozatban megteheti.
Tájékoztatjuk, hogy üzenetét az ön által felvetett kérdések megoldása érdekében tárolhatjuk.